ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2016. február 05. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) tartalmazzák a Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20.,  adószám:  25000760-2-41., közösségi adószám: HU25000760), mint szolgáltató (a továbbiakban: a Szolgáltató) által üzemeltetett elektronikus áruház (a továbbiakban: a Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató elnevezése: Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató rövidített elnevezése: Muzix Group Kft.

A Szolgáltató idegen nyelvű elnevezése: Muzix Group Ltd.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-193954

A Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Budapest, Magyarország)

A Szolgáltató székhelye: 1139 Budapest (Magyarország), Fáy utca 20.

A Szolgáltató statisztikai számjele: 25000760-4651-113-01

A Szolgáltató adószáma:  25000760-2-41

A Szolgáltató közösségi adószáma: HU25000760

A Szolgáltató adatvédelmi azonosító száma (NAIH):

A Szolgáltató honlapja: www.muzix.hu

A Szolgáltató e-mail címe: info@muzixgroup.com

A Szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@muzixgroup.com

A Szolgáltató telefonszáma: + 361 907 0 709

A tárhely-szolgáltató adatai: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. cg.: 02-09-075023) 

 

Bevezető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel

  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: a Ptk.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvén
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre,
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendeletre,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletre,
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendeletre.

A vonatkozó hatályos magyar jogszabályok kötelező rendelkezései a Webáruház megrendelőire és a Szolgáltatóra, valamint a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyaikra külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, adásvételre, amely a www.muzix.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a Webáruházon) keresztül történik a Szolgáltató és a megrendelők (a továbbiakban együtt: a Felek) között.

A Webáruházon keresztül a Felek termékek (ingó dolgok) egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a megrendelő (megrendelő) által megrendelt termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, vevő igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

A Webáruházon keresztül történő áruvásárlás esetén olyan fogyasztói szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A Webáruház tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések iktatásra kerülnek. A szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek. A szerződés nyelve minden esetben a magyar.

A Webáruház mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül, a Szolgáltató Magyarország területére és külföldre címzett megrendeléseket is elfogad.

A Webáruház megrendelői nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

 

Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF 2016. február 05. napján lép hatályba és módosításáig, illetve visszavonásáig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Webáruház internetes felületén) link formájában közzéteszi, a módosított ÁSZF hatálybalépése napjának egyidejű megjelölésével.

 

A Webáruház szerzői jogi védelme

A Webáruház, illetve az internetes felület tartalma szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni/felhasználási jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében.

Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató előzetes – nem kizárólagos, harmadik személy részére át nem ruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.

Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 

Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a megrendelők személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

A megrendelő kötelezettsége, hogy az ÁSZF-ben részletezett adatkezelési szabályokat megismerje.

A megrendelő a megrendeléssel – a jelen ÁSZF részeként – kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján, önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Webáruházban történő vásárlás mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

A Webáruházban történő vásárlás során a Szolgáltató a megrendelő személyes adatait kezeli. A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

Amennyiben a megrendelő nem regisztrál, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően a megrendelő személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

A Szolgáltató a megrendelők személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen ÁSZF-ben írtak szerint ad át. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a Szolgáltató mindenkori székhelye.

A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt a megrendelés teljesítéséhez (kiszállításához), ügyfélkiszolgáláshoz, számlázáshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli.

A megrendelő a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges – alább felsorolt - személyes adatait teljes körűen és valósan köteles megadni:

- vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév
- lakcím, illetve székhely
- kézbesítési (szállítási) cím
- elektronikus levelezési cím
- telefonszám
- számlázási cím

A megrendelők által megadott személyes adatok meghatározott körének kezelése a hatályos számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) és adójogszabályok alapján kötelező. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett megrendelő kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

A Szolgáltató üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok megadását is kérheti. Ezen személyes adatok megadása a megrendelésnek/vásárlásnak nem feltétele. Az adatok megadásával a megrendelő ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. A Szolgáltató ilyen küldeményeket legfeljebb havi 1 (egy) alkalommal küld.

Ezek a személyes adatok a következők:

- nem
- életkor
- családi állapot
- végzettség
- foglalkozás
- informatikai felhasználói szokások
- tulajdonban lévő, illetve használt fogyasztási cikkekkel kapcsolatos adatok
- jelenlegi és későbbi fogyasztói preferenciák

A Szolgáltató a megrendelők üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli.

A Szolgáltató a fentieken túl a megrendeléshez kapcsolódó adatokat, a megrendelő által megadott adatokat, továbbá, a megrendelés dátumát, idejét, összegét, a felhasználó IP címét is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a megrendelői élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

Amennyiben az Ügyfél bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató nem kerül a megrendelő banki adatainak birtokába. A fizetési szolgáltató a megrendelő személyes adatait saját adatkezelési szabályai alapján kezeli.

A Szolgáltató a Webáruház meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a Webáruház teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webáruház nyomon tudja követni beállításait, látogatásait. A megrendelőnek böngészője beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webáruház korábbi egyedi beállításai elvesznek.

A megrendelő a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérheti. Amennyiben a megrendelő által megadott adatok kapcsán jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett megrendelő személyes adatait törli. A megrendelő személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított. A Szolgáltató a megrendelők személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon belül megválaszolja.

A Szolgáltató az adatkezelést az adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően teljesíti. A Szolgáltató megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

A Szolgáltató a termékek kiszállításához szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév, szállítási cím, telefonszám) átadja a szállítást végző cégnek. Ezen adatátadás és adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a termékek kézbesítése.

A Szolgáltató a Webáruházat alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a megrendelők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A megvásárolható termékek köre

A Webáruházban a Webáruház aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg.

A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott termékek nevét, leírását, a termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől, azok a Webáruház aloldalain illusztrációként szolgálnak. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges külalakja közötti esetleges eltérés miatt.

A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek mellett feltüntetésre kerül azok nettó ára, ÁFA tartalma. 

Az egyéb helyen – nem a termék mellett - feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Szolgáltató promóciós céllal áreltérítést alkalmaz, vagy egyéb vásárlásösztönző értéktöbblettel hirdeti az adott terméket, úgy ennek időtartamáról és esetleges egyéb feltételeiről megfelelő módon tájékoztatja a megrendelőket.  

A termékek a Szolgáltatótól a Webáruházon keresztül internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt terméket egy a Szolgáltatótól elkülönült fuvarozó cég kézbesíti a megrendelő részére.

A Szolgáltató – székhelyén - működtet olyan ügyfélkapcsolati pontot, ahol a megvásárolt termékek személyes átvételére lehetőséget biztosít.

 

Regisztrálás, a rendelés menete

A megrendelő a megrendelés leadásához nem köteles regisztrálni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos promóciós célú áreltérítések- és egyéb vásárlásösztönző értéktöbbletek biztosítását csak olyan megrendelők számára tegye lehetővé, akik regisztrálnak, és egyéni fiókot hoznak létre.

A Szolgáltató által készített hírlevél igénylését a megrendelőknek az arra rendelkezésre álló linken (rubrikában) külön jelezni kell, és ugyanilyen módon kell ezen igényét lemondani is, emellett mindegyik hírlevél alján elhelyezésre kerül egy un. „leíratkozó link”, ahol a megrendelő bármikor tudja törölni a hírlevél igényét, illetve ezzel kapcsolatos regisztrációját.

A Szolgáltatót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak regisztrált megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

Ha a megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem vállal.

A megrendelő a megrendelés leadásával/elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató a megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a megrendelő részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy bármely elektronikus adatátviteli problémából (pl. a levelezési rendszerének telítettségéből) eredő kézbesíthetetlenségéért.

 

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek [1]

A megrendelőnek az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.

Ha a megrendelő a fenti ellenőrzési és hibajavítási lehetőségek ellenére mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, az info@muzixgroup.com e-mail címen haladéktalanul jeleznie kell.

A megrendelés teljesítése, a megrendelt termék kézbesítése/kiszállítása akár 1 munkanapon belül megtörténhet, ezt követően a tévesen megrendelt termék kicserélésére nincsen lehetőség.

 

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt árut a Webáruházban feltüntetett áron szállítja házhoz egy fuvarozó cég igénybevételével. A Szolgáltató ebben az esetben a fuvarozó részére történő átadással teljesít. 

A megrendelések esetén a házhozszállítás díját a megrendelő viseli.

Amennyiben a megrendelő a második megrendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

A Szolgáltató a Webáruházban megrendelhető termékek árai-, valamint a házhozszállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és házhozszállítási díját nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A termék vételárával a Szolgáltató a megrendelő bankkártyáját vagy számláját a megrendelés feladásakor megterheli.

A megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A termék kiszállításával és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő még a házhozszállítást végző cég/személy jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével köteles dokumentálni.

A Weboldalon megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató a megrendelőnek e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A megrendelt terméket – a megrendelő előzetes ez irányú megrendelésben rögzített és a Szolgáltató által visszaigazolt igénye alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Amennyiben a megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásában szereplő átvételi dátumtól számított 14 (tizennégy) napig a terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a Szolgáltató a vételárat az elállásról történt tájékoztatással együtt – levonás nélkül – visszautalja a megrendelőnek.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes feldolgozása munkanapokon, 10:00 – 16:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – napi 24 órában, a hét minden napján. A megrendelések leadására napi 24 órában, a hét minden napján lehetőség van, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét.

Ha a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, továbbá a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszatéríti.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes termékek műszaki jellemzőinek, ismertetőinek, leírásainak a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatti előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni.

A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A megrendelés részben történő teljesítésére esetén a már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül vissza kell téríteni a megrendelőnek.

Az adott munkanapon 17:00 óráig beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató legkésőbb a megrendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül teljesíti kivéve, ha az rajta kívül álló okokból (pl. az áru szállítási idejének időjárási, vagy egyéb okból történő elhúzódása stb.) nem lehetséges.

 

A megrendelő elállási joga

A Webáruházban megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő megrendelő (továbbiakban a jelen fejezetben: a megrendelő) a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve a termék kézhezvételétől, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a kézhezvételétől, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat.[2]

A megrendelőt az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató ügyfélszolgálatára/székhelyére (ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címére: info@muzixgroup.com) elküldi, vagy személyesen átadja. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a megrendelő köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére  visszajuttatni. A megrendelő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a megrendelő a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt igazoltan elküldi a terméket.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a teljesítéssel felmerült költségeket is. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Szavatosság, jótállás

 

Jótállás

A Szolgáltató által értékesített termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési, illetve az említett rendelet 1. számú Melléklete szerint kötelező jótállás vonatkozhat.

A Webáruház megfelelő aloldalain, a termékek felsorolásánál minden esetben feltüntetésre kerül, hogy a termék kötelező jótállás alá esik-e.

A kötelező jótállás tartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.

A jótállás részletes feltételeit az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.

A Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a termék megrendelőnak történő átadása) után keletkezett.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék megrendelő részére történő átadásával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a Szolgáltató elmulasztotta a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadását, de a megrendelő bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Kellékszavatosság

A megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

A megrendelő – választása szerint – a Szolgáltatótól kijavítást, vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ha a megrendelő a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ha a termék meghibásodásában a megrendelő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A megrendelő kellékszavatossági igénye 1 (egy) év alatt évül el. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől (a termék megrendelőnek történő átadásától) számított 2 (két) év alatt évül el.

 

Termékszavatosság

A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő megrendelő a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó (e fejezet alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója - vagyis a Szolgáltató - is) által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság körében a megrendelő azt követelheti, hogy a gyártó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

(a)     a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

(b)    a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

(c)     a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Jótállási, kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosa, egy időben nem érvényesíthetők.

A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén a gyártónak is) költségmentesen ki kell javítania, kicserélni vagy újra szolgáltatni a terméket.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a gyártót, vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltatót terhelik.

 

Panaszkezelés

A panaszok benyújtására és azok kezelésére személyesen a Szolgáltató székhelyén, az ugyanott találhatót ügyfélszolgálaton van lehetősége a megrendelőnek, munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

A Szolgáltató székhelye – egyben levelezési címe - jelen ÁSZF „A Szolgáltató adatai” fejezetében került megjelölésre.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelők részére a panaszok elektronikus úton történő benyújtására is.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe, internet elérhetősége, telefonszáma jelen ÁSZF „A Szolgáltató adatai” fejezetében került megjelölésre.

A beérkezett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb a Szolgáltató érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a megrendelőnek.

A panaszt a Szolgáltató annak beérkezését követően, legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

 

Vegyes rendelkezések

A Webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a megrendelő használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Webáruházban történő vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, békésen rendezzék.

Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

Az eljárásra a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A megrendelő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató - székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.

Az esetleges jogviták bírósági rendezése esetén a Felek – hatáskörtől függően - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Szolgáltató kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt termékek vételárában korlátozza.

Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF letölthető itt 

 

Budapest, 2016. február 05. 

 

 

1. számú Melléklet

  

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 [1] (pl. plusz termék, termék törlése, mennyiség módosítása, ár ellenőrzése stb.)

[2] Az elállási nyilatkozatminta jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében található.